Приложение в ИПЖЗ – Троян на ,,Интелигентна система за проследяване на параметрите на микроклимата”

От месец май, в помещенията за отглеждане на животни в Научно-експeрименталната база на Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян се внедрява с успех ,,Интелигентна система за проследяване на параметрите на микроклимата”, която е свързана с хуманното отношение към животните, постоянното изменение на параметрите на околната среда и общественото здраве. Стационарни датчици контролират: атмосферното налягане, влажност, температура и ниво на въглероден диоксид, през определени интервали от време, като масивът от данни се събира в информационен облак. Данните се обработват със специфичен софутер и се записват в база данни за анализ, а от там постъпват в мобилните апарати на учените в различните направления. Сензори следящи влажността и температурата контролират процеса на зреене на краве и козе сирене, традиционни и утвърдени продукти на Института. Следят се още осветеността, влажността и температурата на експериментални малинови насаждения. Системата е в процес на надграждане и усъвършенстване и се реализира по идея на Колектив от ИПЖЗ – Троян работещ по Панел 5 от ННП „Интелигентно животновъдство” с ръководител доц. д-р Николай Марков и Ръководството на Института.