Обяви

 

Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”
Тема: „Продуктивост и качествена характеристика на фуражни треви и тревни смески за условията на Средна Стара планина“
по докторска програма "Фуражно производство. Ливадарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

 

Кандидат: ТАТЯНА ИВАНОВА БОЖАНСКА

 

Научно жури: Заповед ССА

 

Рецензии:
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия

Становища:
Проф.д-р Цветослав Николов Миховски - становище
Доц. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище
Доц.д-р Галина Красимирова Найденова - становище
 
Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.11.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.

 

 

Конкурси за професор
Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност – Фуражно производство. Ливадарство  обявен в ДВ бр. 57 от 14.07.2017 г.
Кандидати:
доц. д-р Боряна Георгиева Чуркова  (Публикувани материали на 31.10.2017 г.)


Автобиография
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите

 

Научно жури: Заповед ССА
Заповед второ заседание


Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин - становище
Доц. д-р Ценка Жекова  Желязкова - становище
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова - становище
Доц. д-р Кера Атанасова Стоева - становище


Материалите са качени на 31.10.2017 г.


Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”
Тема: „Проблеми на устойчивото производство на сливови плодове в планинските региони“
по докторска програма "Овощарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

Кандидат: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПСКИ

 

Рецензии:


Проф. д-р Василий Церенович Джувинов - рецензия
Проф. д-р Иван Минков Минев - рецензия

 

Становища:


Проф.д-р Люляна Иванова Събева - становище
Доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров - становище
Доц.д-р Боряна Минчева Стефанова - становище
 
Автореферат
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.11.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.    

 

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки