Обяви

 

Конкурси за професор
Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност – Фуражно производство. Ливадарство  обявен в ДВ бр. 38 от 12.05.2017.
Кандидати:
доц. д-р Димитър Кръстев Митев  (Публикувани материали на 27.09.2017 г.)
Автобиография
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите
Справка за създадени сортове и изобретения


Научно жури: Заповед ССА
Заповед
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия
Проф. дн Борис Стефанов Янков - рецензия
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин - становище
Доц. д-р Виолета Вътева Вътева - становище
Доц. д-р Наталия Георгиева Анастасова - становище
Доц. д-р Кера Атанасова Стоева - становище
Материалите са качени на 27.09.2017 г.

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки