Обяви


 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 13.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Светослава Стойчева ще изнесе публична академична лекция на тема „Аспекти от поведението на млечни породи кози“.

 

 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 14.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Николай Марков ще изнесе публична академична лекция на тема „Дерматоглифна характеристика на носното огледало при млечни породи говеда“.

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособени части (5 броя)

 

Download

 

17.01.2019 г. Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян обявява конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти". В срок от 17.01.2019 г. до 21.01.2019 г. кандидатите да подадат в деловодството на Института следните документи:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“

4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)

5. Списък на проекти

6. Списък на доклади и постери

7. Очаквани резултати.

Комисия, назначена от Директора на ИПЖЗ-Троян, ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка, ще ги класира по низходящ ред, и ще направи предложение до Председателя на ССА.

 

 

Покана за публична академична лекция
 
Покана за публична академична лекция На 03.01.2019г. от 10,00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян,
доц. д-р Цветомира Банчева ще изнесе публична академична лекция на тема:
„Възможности за контролиране на полово цикличната дейност при овце“

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

25. 09. 2018 г.

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Гаджев

Научно жури:

 

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1. 1.Проф. дн Живка Илиева Герговска – ТрУ, Стара Загора -рецензия
 2. 2.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора – становище
 3. 3.Доц. д-р Йорданка Илиева Йорданова – ЗИ, Шумен - становище
 4. 4.Проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора– становище
 5. 5.Доц. д-р Красимира Иванова Лиджи – ИЖН, Костинброд – становище
 6. 6.Проф.дн Светлин Генов Танчев – ТрУ, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

18. 09. 2018 г.

 

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Николай Цветанов Марков

Научно жури:

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1.         1.Проф. д-р Васил Стоименов Николов – Аграрен университет, Пловдив – рецензия
 2.         2.Проф. д-р Вергиния Малинова Гайдарска – ИЖН, Костинброд – становище
 3.         3.Проф. д-р Петко Илиев Петков – ТрУ, Стара Загора – становище
 4.         4.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора –становище
 5.         5.Доц. д-р Румен Йовчев Калев – НЦЗ, Търговище – становище
 6.         6.Доц. д-р Жеко Петков Жеков – пенсионер, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, за срок от 2 (две) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина за кафе (вендинг автом

 

 

 Обява           Тръжна документация 

 

 
Повторен търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обявление       Тръжна документация           Протокол

 

 


Процедура за Доцент


Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.3. Животновъдство

Научна специалност:   "Овцевъдство и козевъдство" 

Кандидат: гл. ас. д-р Светослава Тодорова Енева - Стойчева


Научно жури:

 

Проф. дсн Йордан Атанасов Алексиев - рецензия

Проф. д-р Петя Колева Славова - рецензия

Доц. д-р Герчо Ваньов Герчев - становище

Доц. д-р Таня Стефанова Иванова - становище

Доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова - становище

Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева - становище

Проф. д-р Стайка Станева Лалева - становище

 

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

  Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на торенето върху продуктивността , състава и качеството на естествени тревостои в района на Централна Стара планина“
по докторска програма "Фуражно производство, ливадарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

Кандидат: МИНКО НИКЛОЛОВ ИЛИЕВ

 

Рецензии:
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Доц. д-р Мария Стойкова Видева - рецензия

Становища:
Проф.д-р Цветослав Николов Миховски - становище
Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище
Доц.д-р Ценка Жекова Желязкова - становище
 
Автореферат
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2018г. от 10.30 часа в заседателна зала №2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.    

 

Програми на кандидати за директори на ИПЖЗ-Троян

  Програма ИПЖЗ доц. Диян Георгиев                                                

  Програма ИПЖЗ доц. Петко Минков

 

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обява      Тръжна документация  Образец 1    Образец 2  Протокол

 

 

 

 

 


 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство  и биволовъдство“, за нуждите на НЦЖЗ - гр. Смолян  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в ИПЖЗ – Троян, 5600, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научните специалности „Овцевъдство и козевъдство” – един, „Говедовъдство и биволовъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.


 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” – един и в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – един със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600, Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки