За нас

rimsa bildingИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в гр. Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 г), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и КОС (1962 г.)
Това е единственото звено в системата на Селскостопанската академия, оторизирано за комплексно решаване на въпросите, касаещи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната. Решаването на тези въпроси институтът извършва съвместно с филиала си в Дряново.
В института и Експерименталната база към него се извършва научно-изследователска, консултантско-внедрителска и производствена дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство.
Разработват се проекти за кандидатстване пред наши и чужди финансиращи програми, фондове, организации и др. Провеждат се специализирани курсове и открити дни. Дават се консултации по различни въпроси. Изработват се почвени проби, както и проби за окачествяване на фуражи, мляко и месо. Произвежда се посадъчен, посевен и разплоден материал.

Най-важни научни и научноприложни достижения на института в областта на:
- ЖИВОТНОВЪДСТВОТО: Бяла Българска млечна коза, Старопланински цигай,


- ОВОЩАРСТВОТО: Едра трънкослива, Балева слива, Синя слива В2-24, Подложки ТМ-2 и ПГ-6, скоруша „Горска Красавица”, Технология за биологично произовдство на сливови плодове


- ФУРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО: тимотейка „Троян” и тръстиковидна власатка „Елена”.

Учени с изключителен принос за института са:
1. Ст.н.с. ксн Мичо Балев – създал и проучил уникален хибриден материал от 837 бр. семеначета от 126 семейства, автор на пет сливови сорта, изучавал местните растителните генетични ресурси;
2. Ст.н.с I ст. дсн Тотю Вълков Тотев – с приноси в разработване на проблемите по повърхностното подобряване на естествените планински ливади и пасища.
3. Ст.н.с. ксн Койно Цонковски – изтъкнат фитопатолог, открил 4 нови раси на ръждата по сливата (Tranzshelia pruni-spinosae) както и установил за първи път малиновия агрилус и малиновия коребус, създал първите промишлени насъждения от малини в Северна България,
4. Ст.н.с. I ст. ксн Пенка Мондешка – прави първите проучвания и внедряване на сорта Стенлей в практиката, както и първите проучвания на плодоволекарствени култури като арония, облепиха, дървовиден бъз и скоруша;
5. Ст.н.с. I ст. дсн Петър Дончев – водещ учен в областта на овцевъдството, награден със званието „Герой на социалистическия труд”, от 1988 г. е чуждестранен член е на Селскостопанската академия в Москва, а от 1991 г. – на Руската Селскостопанска академия.

Директори на института са били:
Първи директор на Държавния овощен разсадник от 1910 г. е Минко Гечев. Впоследствие директори са Пенка Докова (1953- 1955), Мичо Балев –(1955-1963), Цочо Спасов (1963-1972), Константин Коев (1972-1976), Петър Дончев (1976-1991), Иван Гергов (1991-1994), Марин Тодоров (1994-2012), Диян Георгиев от 2012 г.

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

 Правилник за вътрешния трудов ред на ИПЖЗ 2023

 

1. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

2. Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия

 

3. Правилник на ИПЖЗ 2022

 

4. Етичен кодекс 2022

 

5. Правила и процедури - Плагиатство 2022

 

6. Квалификационна характеристика за докторска програма

"Овцевъдство и козевъдство" 

 

7.Квалификационна характеристика за докторска програма

„Говедовъдство и биволовъдство“

 

8. Квалификационна характеристика за докторска програма

’’Овощарство”

 

9. Квалификационна характеристика за докторска програма

"Фуражно производство, ливадарство"


 

 „Животновъдството - традиции, биологично разнообразие и споделен опит”

 

  На 27 април в град Сливен се проведе международна научно - практическа конференция на тема: „Животновъдството - традиции, биологично разнообразие и споделен опит”. Участваха учени от България, Германия, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Обединеното кралство, Турция, Украйна, Франция, Хървания, Чехия. В направлението „Съвременни технологии в животновъдството” с постер: „Поведение на месодайни бици отглеждани на пасищно-ливаден комплекс” участваха Гл.ас.д-р Николай Марков, Ас.Сн.Славкова и Гл.ас. д-р Татяна Божанска. В ежегодното 14то животновъдно изложение, агнетата от породата Романовска и кочовете от породата Цигай на ИПЖЗ-Троян завоюваха шампионски ленти и бяха отличени с златни медали и плакети. В журитата за оценка на различни породи селскостопански животви взеха участие Доц. д-р Пенко Зунев, Доц.д-р Герчо Герчев и  Гл. ас.д-р Николай Марков.

 

Nagrada

 


 

 Животни отглеждани в ИПЖЗ -Троян

 

1.Cigai

 

2.Romanovska

 

3.Anglonubiiski

 

4.Bulgarska Biala Mlecna

 

5.2.Doilna zala

 

6.1.Monbiliard

 

6.2monbiliard

 

6.3Djersy3

 

8.1.Limuzin

 

8.2limuzin

 

9.Aberdin

 

11.hereford

 

13.borderkoli