Обяви

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

 

 

 

Снимки от представянето на Новият благотворителен календар на Fibank за 2022 г. в подкрепа на Българската федерация по художествена гимнастика и на Селскостопанска Академия може да видите тук:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BGRGfederation&set=a.6383432171727574

Всички средства от продажбите на календара ще бъдат дарени на Българската федерация по художествена гимнастика и на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, с цел подпомагане на тяхната дейност. Календарът е наличен във всички клонове и офиси на Fibank от 6 декември и е с цена 10 лв. Той е отпечатан на 100% рециклирана хартия без съдържание на елементарен хлор, без тежки метали и с неутрално pH в унисон с дългосрочния ангажимент на банката към обществено отговорни устойчиви практики.

 Повече за събитието може да прочетете на в сайта на БГНЕС :

 

https://bgnes.bg/news/fibank-predstavi-novia-si-blagotvoritelen-kalendar-s-s-zlatnite-momicheta-na-b-lgaria/

 

 

Защита на дисертационен труд

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Поведение на in vitro  малинови растения, отглеждани при  in vivo условия”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Станислава Михайлова Атанасова, за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.11.2021 г. от 10.00 часа., чрез платформата ZOOM.

 

Линк за достъп:

 

https://us02web.zoom.us/j/83780371475?pwd=elkzYWYrT28rc2lrYllWSEJRbE1Gdz09

 

Жури:

 1. Проф. д-р Иван Дянков Пачев
 2. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова
 3. Доц. д-р Светла Димитрова Янчева
 4. Доц. д-р Боряна Минчева Стефанова
 5. Доц. д-р Сава Георгиев Табаков

 

Автореферат BG

 

Автореферат EN

 

03.08.2021 г. На 13.08.2021 г. от 13:00 часа в Зала 2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от доц. д-р Татяна Иванова Божанска на тема: „Алтернативни методи за регулиране продуктивността и качеството на фураж от бобови и житни ливадни култури“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“.

 

13.04.2021 г.

ПРОЦЕДУРА за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: “ Фуражно производство и ливадарство ”

НАУЧНО ЖУРИ:

Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - Рецензия bg en

Проф. д-р Христофор Кирчев Кирчев - Рецензия

Проф. дн Дияна Лилова Светлева - Становище

Проф. д-р Александър Тодоров Матев - Становище

Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова - Становище

Доц. д-р Станимир Божидаров Енчев - Становище

Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев - Становище

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Татяна Иванова Божанска

Резюмета

Авторска справка за приносите

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на селскостопанска

сграда-сеновал, за ползване по предназначение, разположена в п.и. с идентификатор: 72309.24.42 по КККР на с.Терзийско,

община Троян.

 

Обявление       Тръжна документация

 

 

О Б Я В Я В А:

08.01.2021 г. Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Начална и крайна дата за подаване на документи: 08.01.2021 -08.03.2021

Справки и документи – в ЦA на СCA

София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

 

О Б Я В Я В А:
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна
собственост, за срок от 3 (три) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина
за кафе (вендинг автомат) 

 

                Обявление                    Тръжна документация

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на ведомствено жилище - самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 73198.501.221.1.3 (Апартамент №3) по КККР на град Троян, област Ловеч, с площ от 56,11 кв.м., находящ се в град Троян, област Ловеч, ул.“Васил Левски“ №281, вх.А, ет.2.

 

Обявление   Тръжна документация

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен и един задочен;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен и един задочен

Необходими документи: заявление; автобиография; нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (с приложението) или удостоверение за признато висше образование степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Такса за кандидатстване – 30,00 лв.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти тел.: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 69/04.08.2020 г.

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, две
помещения (офис), за ползване по предназначение, находящи се на 4-ти етаж в административната сграда на ИПЖЗ-Троян, с
идентификатор: 73198.501.217.2, разположена в п.и. с идентификатор: 73198.501.217 по КККР на град Троян, област  Ловеч.

 

Обявление         Тръжна документация

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на селскостопанска сграда-
сеновал, за ползване по предназначение, разположена в п.и. сидентификатор: 35290.77.36 по КККР на с.Калейца, община
Троян.

 

Обявление         Тръжна документация

 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на недвижим имот –
обособена част от сграда с идентификатор № 23947.42.1.5, с полезна площ от 116,00 кв.м., находяща се в град Дряново,
обл.Габрово.

 

Обявление         Тръжна документация

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 50 от 02.06.2020 г.

 

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Продуктивни и морфологични характеристики на овце от Средностаропланинската и Копривщенската породи в процеса на поддържаща селекция", разработен от докторант задочна форма на обучение Мариана Илиева Маркова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3. Животновъдство, към ИПЖЗ -Троян.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ - Троян.

 
 
TРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаванепод наем, за срок от 5 (пет) години, на Гаражи (3 броя)
находящи се в сграда с идентификатор: 73198.501.221.1 по КККР на град Троян, област Ловеч, разположена в п.и. с
идентификатор 73198.501.221, с административен адрес: град Троян, област Ловеч, ул.“Васил Левски“ №281
 
 
 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Продуктивни и морфологични характеристики на овце от Средностаропланинската и Копривщенската породи в процеса на поддържаща селекция", разработен от докторант задочна форма на обучение Мариана Илиева Маркова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3. Животновъдство, към ИПЖЗ -Троян.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.04.2020 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ - Троян.

 

Рецензии:

Рецензия проф. дсн Илия Минков Димитров

Рецензия доц. д-р Пенко Найденов Зунев

Становища:

Становище проф. дсн Радослав Иванов Славов

Становище доц. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева

Станoвище доц. д-р Иван Цочев Иванов

 

Автореферат

 
 

ИПЖЗ Троян продава агнета Романовска порода .

 

 
19.11.2019 г.

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Актуализиране на някои елементи от технологията за производство на сливови плодове”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Деница Данева Христова, за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

1. Чл. кор.проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов

2. Проф. д-р Валентина Бончева Божкова

Становища:

3. Проф. д-р Николай Димитров Пенов 

4. Проф. д-р Валентин Илиев Личев 

5. Проф. дн Стефан Иванов Гандев

Автореферат BG

Автореферат EN

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2019 г. от 11.00 часа в      заседателната зала на Института по овощарство, Пловдив.

 

 

Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на някои иновативни органични торове, приложими за агроекологично плодопроизводство при сливовия сорт Стенлей“

 

по докторска програма "Овощарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

 

Кандидат: Мариан Петров Пашев

 

Рецензии:
Проф. д-р  Аргир Тодоров Живондов - рецензия
 Доц. д-р  Диян Петков Георгиев - рецензия

 

Становища:
 Доц. д-р  Николина Тодорова Маринова - становище
 Проф. д-р. д-р Марияна Йорданова Иванова  - становище
 Проф. д-р Валентин Илиев Личев - становище

Автореферат

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската

академия – София, обявява конкурс за заемане

на

академичната длъжност главен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“ – със срок 2 месеца

от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560. 7507

Обявата е публикувана в ДВ бр. 79 от 08.10.2019 г

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване
под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособени части (5 броя)
от п.и. с идентификатор: 73198.501.217 по КККР на град Троян,

 област Ловеч, всяка от които с площ от 18,36 кв., за поставяне
на гаражни клетки

                                                                                                                             ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ      ОБЯВЛЕНИЕ

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство” – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска 30, тел. 02/8127560

Обявата е публикувана в ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 5 (пет) години, на п.и. с идентификатор:

73198.7.4 по КККР на град Троян, за ползване по

предназначение.

 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

   ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 2 (две) години, на подвижна мандра, за

ползване по предназначение, собственост на ИПЖЗ-Троян.

 

 
 
 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 10 (десет) години, на селскостопанска

сграда.

 

                                                                                                         ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 13.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Светослава Стойчева ще изнесе публична академична лекция на тема „Аспекти от поведението на млечни породи кози“.

 

 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 14.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Николай Марков ще изнесе публична академична лекция на тема „Дерматоглифна характеристика на носното огледало при млечни породи говеда“.

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособени части (5 броя)

 

Download

 

17.01.2019 г. Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян обявява конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти". В срок от 17.01.2019 г. до 21.01.2019 г. кандидатите да подадат в деловодството на Института следните документи:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“

4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)

5. Списък на проекти

6. Списък на доклади и постери

7. Очаквани резултати.

Комисия, назначена от Директора на ИПЖЗ-Троян, ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка, ще ги класира по низходящ ред, и ще направи предложение до Председателя на ССА.

 

 

Покана за публична академична лекция
 
Покана за публична академична лекция На 03.01.2019г. от 10,00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян,
доц. д-р Цветомира Банчева ще изнесе публична академична лекция на тема:
„Възможности за контролиране на полово цикличната дейност при овце“

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

25. 09. 2018 г.

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Гаджев

Научно жури:

 

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1. 1.Проф. дн Живка Илиева Герговска – ТрУ, Стара Загора -рецензия
 2. 2.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора – становище
 3. 3.Доц. д-р Йорданка Илиева Йорданова – ЗИ, Шумен - становище
 4. 4.Проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора– становище
 5. 5.Доц. д-р Красимира Иванова Лиджи – ИЖН, Костинброд – становище
 6. 6.Проф.дн Светлин Генов Танчев – ТрУ, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

18. 09. 2018 г.

 

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Николай Цветанов Марков

Научно жури:

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1.         1.Проф. д-р Васил Стоименов Николов – Аграрен университет, Пловдив – рецензия
 2.         2.Проф. д-р Вергиния Малинова Гайдарска – ИЖН, Костинброд – становище
 3.         3.Проф. д-р Петко Илиев Петков – ТрУ, Стара Загора – становище
 4.         4.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора –становище
 5.         5.Доц. д-р Румен Йовчев Калев – НЦЗ, Търговище – становище
 6.         6.Доц. д-р Жеко Петков Жеков – пенсионер, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, за срок от 2 (две) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина за кафе (вендинг автом

 

 

 Обява           Тръжна документация 

 

 
Повторен търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обявление       Тръжна документация           Протокол

 

 


Процедура за Доцент


Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.3. Животновъдство

Научна специалност:   "Овцевъдство и козевъдство" 

Кандидат: гл. ас. д-р Светослава Тодорова Енева - Стойчева


Научно жури:

 

Проф. дсн Йордан Атанасов Алексиев - рецензия

Проф. д-р Петя Колева Славова - рецензия

Доц. д-р Герчо Ваньов Герчев - становище

Доц. д-р Таня Стефанова Иванова - становище

Доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова - становище

Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева - становище

Проф. д-р Стайка Станева Лалева - становище

 

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

  Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на торенето върху продуктивността , състава и качеството на естествени тревостои в района на Централна Стара планина“
по докторска програма "Фуражно производство, ливадарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

Кандидат: МИНКО НИКЛОЛОВ ИЛИЕВ

 

Рецензии:
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Доц. д-р Мария Стойкова Видева - рецензия

Становища:
Проф.д-р Цветослав Николов Миховски - становище
Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище
Доц.д-р Ценка Жекова Желязкова - становище
 
Автореферат
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2018г. от 10.30 часа в заседателна зала №2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.    

 

Програми на кандидати за директори на ИПЖЗ-Троян

  Програма ИПЖЗ доц. Диян Георгиев                                                

  Програма ИПЖЗ доц. Петко Минков

 

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обява      Тръжна документация  Образец 1    Образец 2  Протокол

 

 

 

 

 


 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство  и биволовъдство“, за нуждите на НЦЖЗ - гр. Смолян  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в ИПЖЗ – Троян, 5600, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научните специалности „Овцевъдство и козевъдство” – един, „Говедовъдство и биволовъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.


 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” – един и в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – един със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600, Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки